Aktualności z życia parafii

Sobota, Listopad 13, 2021, 17:00

REGULAMIN
XXV FESTIWALU JASEŁEK
AKCJI KATOLICKIEJ
przy Bazylice Św. Jerzego w Kętrzynie
14 stycznia (piątek) 2022 r


1. Organizatorem XXV Festiwalu jest Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Bazylice Św. Jerzego w Kętrzynie, który powołuje Jury i czuwa nad sprawnym przebiegiem konkursu.
2. Tematyka występów – Bożonarodzeniowa
3. Konkurs odbywa się w następujących kategoriach:

I Przedszkola

II Szkoły Podstawowe - kl. I-III

III Szkoły Podstawowe – kl. IV – VIII

IV Inne Placówki Oświatowo Wychowawcze

4. Do konkursu mogą przystąpić zespoły tylko z terenu miasta Kętrzyna (Ograniczenia spowodowane są sytuacją związaną z COVIDEM)
5. Terminy przesyłania zgłoszeń do 15 grudnia 2021 r. na adres Kancelarii Parafialnej.
W zgłoszeniu należy podać:

1. Nazwę zespołu.

2. Ilość występujących i wiek uczestników.

3. Nazwiska opiekunów przygotowujących jasełka oraz telefon kontaktowy.

4. Uwagi dla organizatora.

6. Czas prezentacji zespołu – 20 min.
7. Organizator powiadomi pisemnie oraz zamieści w internecie kolejność i godz. występów poszczególnych zespołów.
8. Za właściwą opiekę i bezpieczeństwo uczestników (tzn. zachowanie i przestrzeganie rygoru sanitarnego) odpowiadają opiekunowie.
9. Miejsce występów: Bazylika Św. Jerzego w Kętrzynie. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie w czasie występów kilka mikrofonów bezprzewodowych i stałą dekorację Bożonarodzeniową w tle.
10. Nagrody i wyróżnienia: Każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy znaczek i słodki upominek. Po zakończeniu przeglądu zespołów. Jury ogłosi wyniki konkursu, a na zwycięzców czekają nagrody.
11. Imprezę festiwalową wspomagają: Proboszcz parafii Św. Jerzego, sponsorzy i parafianie.

Proboszcz Parafii Św. Jerzego Prezes POAK
p.o. Helena Szymkiewicz


Copyright ©2019 Rzymskokatolicka Parafia św. Jerzego w Kętrzynie, All Rights Reserved.