Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny

Na terenie Parafii Świętego Jerzego w Kętrzynie, przy ulicy Zamkowej 4, od roku 1947, istnieje Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Zgromadzenie to założyła Błogosławiona Bolesława Lament, w Mohylewie na Białorusi w 1905 roku. Założycielka nadała Zgromadzeniu charyzmat wybitnie ekumeniczny, co oznacza, że Siostry składają śluby zakonne – czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, modlą się, pracują i ofiarują swe cierpienia, w intencji jedności Chrześcijan, szczególnie na Wschodzie.
Bł. Bolesława Lament Jezusowe pragnienie jedności „Ojcze spraw, aby byli jedno” odnosiła do sprawy wyznań, ale nie tylko. Pragnienie jedności przeżywała w wymiarze znacznie szerszym, ogólnoludzkim, uniwersalnym. Jedność z Bogiem i ludźmi rozumiała jako podstawowe przesłanie Ewangeliczne i chciała je zanieść, aż po krańce ziemi. Słowo Jedność znaczyło również dla Bolesławy „misyjność” – aby wszyscy na świecie ludzie, stali się kimś jednym w Chrystusie. Bolesława nowej rodzinie zakonnej nadała więc tytuł Misjonarki. Z czterech kontynentów, gdzie pracujemy, najprężniej rozwijamy się w Afryce, gdzie mamy najwięcej powołań i za Wschodnią granicą, gdzie powróciłyśmy po wielu latach nieobecności.
Wzór wszelkiej jedności widziała Bolesława w Najświętszej Rodzinie z Nazaretu, z tej przyczyny, jako Patronów nowej Rodziny Zakonnej obrała Jezusa, Maryję i Świętego Józefa. Nasza Założycielka miała szczególne nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa ukrytego w Eucharystii, skąd czerpała apostolski zapał do zakładania i prowadzenia różnych dzieł wychowawczo-opiekuńczych. Zgromadzenie nastawione jest na katechizację, prowadzenie przedszkoli, szkół, pracę przyparafialną i pielęgniarską. Szeroka działalność misyjna obejmuje ponadto zakładanie różnych dzieł odpowiednich dla potrzeb Misji np. domów opieki, sierocińców, szpitali itd. Siostry w Kętrzynie przez prawie 60 lat pracowały i pracują w obu Parafiach, Świętego Jerzego i Świętej Katarzyny, przez wiele lat prowadziły pracownię zawodu dla dziewcząt, przedszkole, pracowały też przy chorych w przychodni i po domach. Najważniejsze zaś zadanie Zgromadzenia, to duchowe wspieranie modlitwą i ofiarą życia, wszystkich potrzeb Kościoła, Ojca Świętego, Duchowieństwa oraz małżeństw i rodzin chrześcijańskich.
Dziewczęta z gimnazjum i szkół średnich zapraszamy na rekolekcje Ewangelizacyjne, które odbywają się co roku w domu zakonnym w Kętrzynie,w terminach odpowiednio wcześniej przekazanych do wiadomości w Parafiach Kętrzyńskich.
... a może i Ciebie Bóg wzywa do Swojej służby ... prawdziwe powołanie zakonne do głębi uszczęśliwia, bo jest dla wielkich Bożych spraw.
 
 
 
 
Copyright ©2019 Rzymskokatolicka Parafia św. Jerzego w Kętrzynie, All Rights Reserved.